img
О конгрессе
Мы в соц.сетях:
Загрузка
ПОМОЖЕМ РОДНОМУ СЕЛУ! - АЙЫЛЫБЫЗГА ЖАРДАМ БЕРЕБИЗ!
ПОМОЖЕМ РОДНОМУ СЕЛУ! - АЙЫЛЫБЫЗГА ЖАРДАМ БЕРЕБИЗ!

Бириккен Улуттар Уюмунун Өнүктүрүү Программасы (ПРООН) БУУнун өнүгүү тармагындагы глобалдык желеси болуп эсептелет. Кыргызстанды кошуп санаганда ПРООН өз ишмердигин 177 өлкөдө алып барат. ПРООН Кыргызстандагы ишин 1993-жылдан баштап, өзүнүн күч-аракеттерин мамлекеттин өнүгүүсүнө жана калк турмушунун реалдуу жакшыруусуна жумшап келет.

ПРООН Кыргызстанга финансылык жардамдарды грант түрүндө гана берет. Гранттык каражаттар ПРООНдун бир эле "борбордук” ресурстарынан эмес жана башка БУУнун мүчө-мамлекеттери, БУУнун траст фонддору, эл аралык финансылык уюмдар жана фонддор сыяктуу тышкы булактардан дагы берилет.

Учурда ПРООН менен Жалпы россиялык Кыргыз Конгресси (ОКК) биргеликте Россия Федерациясынын Өкмөтү тарабынан каржыланып жаткан "Ош областынын бирдиктүү өнүгүү Программасын" ишке ашырмакчы. Бул Программа айыл тургундарынын таза сууга болгон муктаждыктарын жана экологиялык коопсуздукту жакшыртууну, кошумча жумуш орундарын түзүүнү жана социалдык­-экономикалык инфрастуктураларды реабилитациялоону көздөйт.

Программанын географиялык камтуусу: Ош областынын Кара-Кулжа, Ноокат жана Өзгөн райондорунун 17 айыл аймактарындагы 30 айылды камтыйт. (101567 адам, Ош областынын жалпы калкынын 8%).

Программанын бюджети: 3,5 млн. АКШ доллары

Программанын жүрүү мөөнөтү: июль 2016 ж. – декабрь 2019 ж.

Ушул Программанын алкагында ПРООН менен жергиликтүү калктын финансылык дараметтери бириктирилип, чет өлкөдөгү мекендештер жөнөткөн каражаттарды дагы өз айылдарынын инфраструктурасына жумшап, айылдыктардын турмуш деңгээлин жакшыртууга мүмкүнчүлүк түзүлүүдө.

ПРООН менен ОКК биргеликте:

- чет мамлекеттердеги мекендештердин көңүл-аракеттерин өз айылдарынын негизги социалдык-экономикалык проблемаларына бурууга, мигранттардын айылдык "ынтымак" фонддорунун каражаттарын өз айылдарынын ар түрдүү инфраструктуралык проектилерине жумшоого;

- программага кирген Айылдык Аймактардын туруктуу стратегиялык өнүгүүсунө мигранттардын салымдарын кошууга багытталган иш-чараларды өткөрүүгө;

- айыл жамаатына өтө керектүү болгон ар түрдүү жергиликтүү социалдык проектилерди (мектеп, бала-бакча, ФАПты ремонттоо, суу чыгаруу, көчөлөрдү жарыктандыруу, электирлештирүү, спорт аянтчаларын куруу ж.б.) каржылоо үчүн заявкаларды толтуруп иштеп чыгууга көмөктөшөт.

1.Кара-Кулжа району:

 • Алай-Куу АА, с. Кан-Коргон
 •  Кызыл-Жар АА, с. Кайын-Талаа, с. Күйө-Таш
 • Капчыгай АА, с. Сары-Бээ
 •  Сары-Булак АА, с. Тогуз-Булак, с. Тегерек-Саз

2. Ноокат району:

 •  Зулпуев АА, с. Жатан, с. Интернационал
 •  Көк-Бел АА, с. Көк-Бел
 •  Исанов АА, с. Жар-Коргон, с. Жаңы-Базар
 •  Жаңы-Ноокат АА, с. Кызыл-Тейит, с. Жаңы-Ноокат
 •  Ынтымак АА, с. Ынтымак, с. Арык-Бою
 •  Найман АА, с. Найман

3. Өзгөн району:

 • Өзгөн шаары, Төрт-Көчө жана Ташлак кварталдары
 •  Кароол АА, с. Мырза-Арык, с. Кароол, с. Шерали
 •  Баш-Дөбө АА, с. Кеңеш, с. Кашка-Терек
 •  Жалпак-Таш АА, с. Кара-Тарык, с. Түз-Бел
 •  Ийри-Суу АА, с. Жийде, с. Кыргызстан
 • Көлдүк АА, с. Шамал-Терек
 •  Төрт-Көл АА, с. Макаренко, с. Шоро-Башат

АЙЫЛДАРГА ЖАРДАМ БЕРҮҮ БҮТ ОБЛАСТТАР БОЮНЧА ЖҮРГҮЗҮЛӨТ.

Өз айылына жардам берем деген "айылдык" коомдор үчүн байланыш тел/WhatsApp +7 (929) 661-24-69

Программа Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) является глобальной сетью ООН в области развития. ПРООН работает в 177 странах, в том числе в Кыргызстане. ПРООН начал свою деятельность в Кыргызстане в 1993 году, направляя свои усилия на развитие страны и достижение реального улучшения жизни населения.

ПРООН предоставляет финансовую помощь Кыргызстану только в виде грантов. Гранты идут не только из «центральных» ресурсов ПРООН, но также и из других внешних источников, таких как страны–члены ООН, трастовые фонды ООН, международные финансовые организации и фонды.

В настоящее время ПРООН совместно с Общероссийским Кыргызским Конгрессом (ОКК) реализует "Программу по интегрированному развитию Ошской области", которая финансируется Правительством Российской Федерации и направлена на улучшение доступа сельского населения к воде, экологическую безопасность, создание новых рабочих мест и реабилитацию социально-экономической инфраструктуры.

Географический охват: 30 сел из 17 Айыльных Аймаков Кара-Кулжинского, Ноокатсткого и Узгенского районов Ошской области (101567 человек, 8% от общего населения Ошской области).

Бюджет Программы: 3,5 млн.долларов США.

Продолжительность Программы: июль 2016 г. – декабрь 2019 г.

В рамках этой Программы есть возможность направить потоки средств от соотечественников за рубежом в русло повышения уровня благосостояния населенных пунктов, выходцами которых они являются, объединяя финансовые возможности ПРООН и местного населения.

ПРООН вместе с ОКК окажет содействие:

- в фокусировании усилий соотечественников на решение приоритетных социально-экономических проблем, мобилизацию сообществ для реализации различных инфраструктурных проектов родных сел;

- интеграции специальных мероприятий, направленных на применение усилий мигрантов в стратегии устойчивого развития целевых Айыльных Аймаков;

- целевому сообществу в разработке заявок на финансирование различного рода социальных проектов для решения широкого спектра насущных местных проблем, таких как ремонт школ, детсадов, ФАПов, систем водоснабжения, уличное освещение, электрификация, ремонт спортплощадок и т.д.

 

1.Кара-Кулжинский район.

 • Алай-Куу АА, с.Кан-Корго;
 • Кызыл-Жар АА, с.Кайын-Талаа, с.Куйо-Таш;
 • Капчыгай АА, с.Сары-Бээ;
 • Сары-Булак АА, с.Тогуз-Булак, с.Тегерек-Саз.

2.Ноокатский район:

 • Зулпуев АА, с.Жатан, с.Интернационал;
 • Кок-Бель АА, с.Кок-Бель;
 • Исанов АА, с.Жар-Коргон, с.Жаңы-Базар;
 • Жаны-Ноокат АА, с.Кызыл-Тейит, с.Жаңы-Ноокат;
 • Ынтымак АА, с.Ынтымак, с.Арык-Бою;
 • Найман АА, с.Найман.

3. Узгенский район:

 • г. Узген, кварталы Торт-Кочо и Ташлак;
 • Кароол АА, с.Мырза-Арык, с.Кароол, с.Шерали;
 • Баш-Добо АА, с.Кенеш, с.Кашка-Терек;
 • Жалпак-Таш АА, с.Кара-Тарык, с.Туз-Бел;
 • Ийри-Суу АА, с.Жийде, с.Кыргызстан;
 • Колдук АА, с.Шамал-Терек;
 • Торт-Кол АА, с.Макаренко, с.Шоро-Башат.

 

 

 

 

 

 

Бириккен Улуттар Уюмунун Өнүктүрүү Программасы (ПРООН) БУУнун өнүгүү тармагындагы глобалдык желеси болуп эсептелет. Кыргызстанды кошуп санаганда ПРООН өз ишмердигин 177 өлкөдө алып барат. ПРООН Кыргызстандагы ишин 1993-жылдан баштап, өзүнүн күч-аракеттерин мамлекеттин өнүгүүсүнө жана калк турмушунун реалдуу жакшыруусуна жумшап келет.

ПРООН Кыргызстанга финансылык жардамдарды грант түрүндө гана берет. Гранттык каражаттар ПРООНдун бир эле "борбордук” ресурстарынан эмес жана башка БУУнун мүчө-мамлекеттери, БУУнун траст фонддору, эл аралык финансылык уюмдар жана фонддор сыяктуу тышкы булактардан дагы берилет.

Учурда ПРООН менен Жалпы россиялык Кыргыз Конгресси (ОКК) биргеликте Россия Федерациясынын Өкмөтү тарабынан каржыланып жаткан "Ош областынын бирдиктүү өнүгүү Программасын" ишке ашырмакчы. Бул Программа айыл тургундарынын таза сууга болгон муктаждыктарын жана экологиялык коопсуздукту жакшыртууну, кошумча жумуш орундарын түзүүнү жана социалдык­-экономикалык инфрастуктураларды реабилитациялоону көздөйт.

Программанын географиялык камтуусу: Ош областынын Кара-Кулжа, Ноокат жана Өзгөн райондорунун 17 айыл аймактарындагы 30 айылды камтыйт. (101567 адам, Ош областынын жалпы калкынын 8%).

Программанын бюджети: 3,5 млн. АКШ доллары

Программанын жүрүү мөөнөтү: июль 2016 ж. – декабрь 2019 ж.

Ушул Программанын алкагында ПРООН менен жергиликтүү калктын финансылык дараметтери бириктирилип, чет өлкөдөгү мекендештер жөнөткөн каражаттарды дагы өз айылдарынын инфраструктурасына жумшап, айылдыктардын турмуш деңгээлин жакшыртууга мүмкүнчүлүк түзүлүүдө.

ПРООН менен ОКК биргеликте:

- чет мамлекеттердеги мекендештердин көңүл-аракеттерин өз айылдарынын негизги социалдык-экономикалык проблемаларына бурууга, мигранттардын айылдык "ынтымак" фонддорунун каражаттарын өз айылдарынын ар түрдүү инфраструктуралык проектилерине жумшоого;

- программага кирген Айылдык Аймактардын туруктуу стратегиялык өнүгүүсунө мигранттардын салымдарын кошууга багытталган иш-чараларды өткөрүүгө;

- айыл жамаатына өтө керектүү болгон ар түрдүү жергиликтүү социалдык проектилерди (мектеп, бала-бакча, ФАПты ремонттоо, суу чыгаруу, көчөлөрдү жарыктандыруу, электирлештирүү, спорт аянтчаларын куруу ж.б.) каржылоо үчүн заявкаларды толтуруп иштеп чыгууга көмөктөшөт.

1.Кара-Кулжа району:

 • Алай-Куу АА, с. Кан-Коргон
 •  Кызыл-Жар АА, с. Кайын-Талаа, с. Күйө-Таш
 • Капчыгай АА, с. Сары-Бээ
 •  Сары-Булак АА, с. Тогуз-Булак, с. Тегерек-Саз

2. Ноокат району:

 •  Зулпуев АА, с. Жатан, с. Интернационал
 •  Көк-Бел АА, с. Көк-Бел
 •  Исанов АА, с. Жар-Коргон, с. Жаңы-Базар
 •  Жаңы-Ноокат АА, с. Кызыл-Тейит, с. Жаңы-Ноокат
 •  Ынтымак АА, с. Ынтымак, с. Арык-Бою
 •  Найман АА, с. Найман

3. Өзгөн району:

 • Өзгөн шаары, Төрт-Көчө жана Ташлак кварталдары
 •  Кароол АА, с. Мырза-Арык, с. Кароол, с. Шерали
 •  Баш-Дөбө АА, с. Кеңеш, с. Кашка-Терек
 •  Жалпак-Таш АА, с. Кара-Тарык, с. Түз-Бел
 •  Ийри-Суу АА, с. Жийде, с. Кыргызстан
 • Көлдүк АА, с. Шамал-Терек
 •  Төрт-Көл АА, с. Макаренко, с. Шоро-Башат

АЙЫЛДАРГА ЖАРДАМ БЕРҮҮ БҮТ ОБЛАСТТАР БОЮНЧА ЖҮРГҮЗҮЛӨТ.

Өз айылына жардам берем деген "айылдык" коомдор үчүн байланыш тел/WhatsApp +7 (929) 661-24-69

Программа Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) является глобальной сетью ООН в области развития. ПРООН работает в 177 странах, в том числе в Кыргызстане. ПРООН начал свою деятельность в Кыргызстане в 1993 году, направляя свои усилия на развитие страны и достижение реального улучшения жизни населения.

ПРООН предоставляет финансовую помощь Кыргызстану только в виде грантов. Гранты идут не только из «центральных» ресурсов ПРООН, но также и из других внешних источников, таких как страны–члены ООН, трастовые фонды ООН, международные финансовые организации и фонды.

В настоящее время ПРООН совместно с Общероссийским Кыргызским Конгрессом (ОКК) реализует "Программу по интегрированному развитию Ошской области", которая финансируется Правительством Российской Федерации и направлена на улучшение доступа сельского населения к воде, экологическую безопасность, создание новых рабочих мест и реабилитацию социально-экономической инфраструктуры.

Географический охват: 30 сел из 17 Айыльных Аймаков Кара-Кулжинского, Ноокатсткого и Узгенского районов Ошской области (101567 человек, 8% от общего населения Ошской области).

Бюджет Программы: 3,5 млн.долларов США.

Продолжительность Программы: июль 2016 г. – декабрь 2019 г.

В рамках этой Программы есть возможность направить потоки средств от соотечественников за рубежом в русло повышения уровня благосостояния населенных пунктов, выходцами которых они являются, объединяя финансовые возможности ПРООН и местного населения.

ПРООН вместе с ОКК окажет содействие:

- в фокусировании усилий соотечественников на решение приоритетных социально-экономических проблем, мобилизацию сообществ для реализации различных инфраструктурных проектов родных сел;

- интеграции специальных мероприятий, направленных на применение усилий мигрантов в стратегии устойчивого развития целевых Айыльных Аймаков;

- целевому сообществу в разработке заявок на финансирование различного рода социальных проектов для решения широкого спектра насущных местных проблем, таких как ремонт школ, детсадов, ФАПов, систем водоснабжения, уличное освещение, электрификация, ремонт спортплощадок и т.д.

 

1.Кара-Кулжинский район.

 • Алай-Куу АА, с.Кан-Корго;
 • Кызыл-Жар АА, с.Кайын-Талаа, с.Куйо-Таш;
 • Капчыгай АА, с.Сары-Бээ;
 • Сары-Булак АА, с.Тогуз-Булак, с.Тегерек-Саз.

2.Ноокатский район:

 • Зулпуев АА, с.Жатан, с.Интернационал;
 • Кок-Бель АА, с.Кок-Бель;
 • Исанов АА, с.Жар-Коргон, с.Жаңы-Базар;
 • Жаны-Ноокат АА, с.Кызыл-Тейит, с.Жаңы-Ноокат;
 • Ынтымак АА, с.Ынтымак, с.Арык-Бою;
 • Найман АА, с.Найман.

3. Узгенский район:

 • г. Узген, кварталы Торт-Кочо и Ташлак;
 • Кароол АА, с.Мырза-Арык, с.Кароол, с.Шерали;
 • Баш-Добо АА, с.Кенеш, с.Кашка-Терек;
 • Жалпак-Таш АА, с.Кара-Тарык, с.Туз-Бел;
 • Ийри-Суу АА, с.Жийде, с.Кыргызстан;
 • Колдук АА, с.Шамал-Терек;
 • Торт-Кол АА, с.Макаренко, с.Шоро-Башат.

 

http://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/ru/home/operations/projects/poverty_reduction/integrated-development-of-osh-oblast.html

Новости
Сегодня: 30 Nov 2021
Фестиваль «Дружная Москва» - все традиции и народы важны

Фестиваль «Дружная Москва» - все традиции и народы важны

20 Oct 2021
Кубанычбек Кожоев принял участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению церемонии награждения премии «ГОРДОСТЬ НАЦИИ» в Общественной палате Российской Федерации

Кубанычбек Кожоев принял участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению церемонии награждения премии «ГОРДОСТЬ НАЦИИ» в Общественной палате Российской Федерации

20 Oct 2021
В центре Москвы 18 октября пройдет фестиваль "Дружная Москва"

В центре Москвы 18 октября пройдет фестиваль "Дружная Москва"

14 Oct 2021
Кубанычбек Кожоев принял участие в семинаре-совещание с общественными палатами субъектов РФ «Всероссийская перепись населения как фактор социально-экономического развития и гармонизации национальных и межэтнических отношений в современной России».

Кубанычбек Кожоев принял участие в семинаре-совещание с общественными палатами субъектов РФ «Всероссийская перепись населения как фактор социально-экономического развития и гармонизации национальных и межэтнических отношений в современной России».

13 Oct 2021
Поздравляем директора Дома Народов России Березина Андрея Николаевича с юбилеем!

Поздравляем директора Дома Народов России Березина Андрея Николаевича с юбилеем!

07 Oct 2021
Кыргызский Конгресс во главе с Кубанычбеком Шералиевичем принял участие в работе Всероссийского форума "Единство в Согласии"

Кыргызский Конгресс во главе с Кубанычбеком Шералиевичем принял участие в работе Всероссийского форума "Единство в Согласии"

22 Sep 2021
Делегация КР во главе с заведующим отделом по взаимодействию с институтами гражданского общества, делам религий и межэтническим отношениям Администрации Президента КР Базарбаевым К.Б. и Кубанычбек Кожоев провели встречу с представителями кыргызской диаспоры в г.Москве

Делегация КР во главе с заведующим отделом по взаимодействию с институтами гражданского общества, делам религий и межэтническим отношениям Администрации Президента КР Базарбаевым К.Б. и Кубанычбек Кожоев провели встречу с представителями кыргызской диаспоры в г.Москве

15 Sep 2021
Общероссийский Кыргызский Конгресс, комитет по культуре, усилиями талантливых соотечественников - провел праздничный концерт, посвященный 30-летию независимости Кыргызстана.

Общероссийский Кыргызский Конгресс, комитет по культуре, усилиями талантливых соотечественников - провел праздничный концерт, посвященный 30-летию независимости Кыргызстана.

02 Sep 2021
Кыргызский Конгресс поздравляет весь народ Кыргызстана с Днем независимости.

Кыргызский Конгресс поздравляет весь народ Кыргызстана с Днем независимости.

31 Aug 2021
Общероссийский Кыргызский Конгресс на историческом проекте - Конный поход "Александрова дорога"

Общероссийский Кыргызский Конгресс на историческом проекте - Конный поход "Александрова дорога"

31 Aug 2021
Посмотреть все
My Image
партнеры
Кыргызского
Конгресса
партнеры Кыргызского Конгресса